Ubezpieczenie firmy to jeden z elementów, które mogą istotnie wpływać na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. Ważne jest żeby ubezpieczenie zawrzeć w taki sposób, by w razie szkody odszkodowanie zrekompensowało nam poniesione straty i zapewniło dalszą płynność finansową.

 

Decydując się na zawarcie polisy ubezpieczeniowej trzeba omówić z doradcą następujące elementy:

 

 • rodzaj prowadzonej działalności;
 • rodzaj potrzebnego ubezpieczenia (od kradzieży, zdarzeń losowych, dewastacji mienia, odpowiedzialności cywilnej, utraconych korzyści itp.);
 • co konkretnie chcemy ubezpieczyć
 • wysokość sumy ubezpieczenia oraz zakres ubezpieczenia na poszczególne ryzyka;
 • wysokość składki, możliwość rozłożenia na raty.

 

Ubezpieczenie OC firmy z tytułu prowadzonej działalności ma zastosowanie, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem Ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego tzw. odpowiedzialność deliktowa, zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o odpowiednie klauzule dostosowane do specyfiki działalności np.: oc za produkt, oc pracodawcy, oc za rzeczy poddane obróbce i naprawie i wiele innych.

 

Ubezpieczenie mienia - Bardzo ważnym i najpopularniejszym ubezpieczeniem, jest ubezpieczenie mienia. Przedsiębiorca może wykupić ubezpieczenie w zakresie:

 

 • Od ognia i innych zdarzeń losowych, które może chronić np. przed skutkami ognia, wybuchu, zalania, powodzi, przy czym lista zdarzeń losowych i zakres ubezpieczenia różni się u poszczególnych ubezpieczycieli i może być zawężany do ryzyk podstawowych lub rozszerzony o np. powódź, ryzyko rozmrożenia, przepięcia, upadek drzewa w zależności od potrzeb klienta.
 • Można również ubezpieczyć mienie w tzw. zakresie All risks (wszystkie ryzyka), ubezpieczenie takie ma nieco inną konstrukcję i w wielu przypadkach może okazać się bardziej atrakcyjne.   
 • Od kradzieży z włamaniem i rabunku, z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko wandalizmu.

 

Oprócz tego w jakim zakresie ubezpieczamy mienie, warto też zastanowić się co należy objąć ochroną ubezpieczeniową:

 

 • budynki, budowle i lokale
 • nakłady inwestycyjne/adaptacyjne w lokalu lub budynku
 • wyposażenie firmy, biura czy sklepu
 • sprzęt elektroniczny przenośny i stacjonarny
 • środki obrotowe - towar
 • gotówkę w lokalu, kasie i w transporcie
 • maszyny i urządzenia do produkcji
 • maszyny budowlane

 

Ubezpieczenie pracowników - W przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników należy zastanowić się nad ubezpieczeniem osobowym dla nich oraz wykupieniem odpowiedniej klauzuli w OC działalności. Ubezpieczenie grupowe dla pracowników może być dostosowane do oczekiwań klienta i obejmować odpowiedzialność za wypadki, które mogą wydarzyć się podczas pracy zawodowej, w drodze do pracy i z pracy, do domu oraz w życiu prywatnym. Jeżeli pracownicy wyjeżdżają za granicę należy wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.


Ubezpieczenie środków transportu, pojazdów firmowych w zakresie OC jest obowiązkowe, warto jednak poprosić doradcę o odpowiednią ofertę, która minimalizuje koszty tego ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia Auto Casco warto już zadbać o zakres ubezpieczenia i ofertę odpowiednią do rodzaju i wielkości floty z uwzględnieniem takich ryzyk jak NNW komunikacyjne, pakiet Assistance i w miarę potrzeb inne dostępne na rynku dodatki i opcje optymalizujące ochronę ubezpieczeniową np.: ubezpieczenie szyb, bagażu czy ochrona utraty zniżki w razie szkody. Warto też zadbać o kontrolę szkodowości samochodów firmowych, poprzez odpowiednią politykę flotową i ustalenie zasad użytkowania samochodów służbowych. Duża szkodowość powoduje znaczny wzrost składek w kolejnych latach, a więc wymierne straty dla firmy.


Kolejnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od utraty zysku, które zapewnia ochronę na wypadek określonych zdarzeń losowych. Można również wykupić ochronę w przypadku zwiększonych kosztów działalności i wiele innych opcji i rozszerzeń oferowanych w pakietach dla firm, których odpowiednia konfiguracja zapewni Państwu optymalną ochronę.

Reasumując korzyści z ubezpieczenia mogą być w razie szkody niewspółmierne do poniesionych kosztów. Dlatego warto zadbać o odpowiedni pakiet ubezpieczeń dla firmy, który w razie niespodziewanych zdarzeń zapewni płynność finansową przedsiębiorstwa. Można liczyć na zniżki i upusty, a całość składki zaliczyć w koszty działalności.

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty odpowiedniej dla Twojej firmy.