Ubezpieczenie firmy to jeden z elementów, które mogą istotnie wpływać na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. Ważne jest żeby zawrzeć je w taki sposób, aby w razie szkody odszkodowanie zrekompensowało nam poniesione straty i zapewniło płynność i dalszą kontynuację prowadzonej działalności biznesowej.

 

Decydując się na zawarcie polisy ubezpieczeniowej trzeba omówić z doradcą następujące elementy:

 

 • rodzaj prowadzonej działalności i jej skalę oraz jakie ryzyko ze sobą niesie
 • co konkretnie chcemy ubezpieczyć - na jakie ryzyka firma jest wystawiona i jaki majątek posiada, wynajmuje, dzierżawi, leasinguje lub użytkuje
 • rodzaj potrzebnego ubezpieczenia (od kradzieży, zdarzeń losowych, dewastacji mienia, odpowiedzialności cywilnej, utraconych korzyści itp.)
 • wysokości sum ubezpieczenia oraz zakres ubezpieczenia na poszczególne ryzyka
 • akceptowalna wysokość składki, możliwość rozłożenia na raty.

 

Ubezpieczenie OC firmy z tytułu prowadzonej działalności ma zastosowanie, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym przez firmę mieniem Ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego tzw. odpowiedzialność deliktowa, zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o oc za produkt wprowadzony do obrotu i odpowiednie klauzule dostosowane do specyfiki danej działalności np.: oc pracodawcy, oc za rzeczy poddane obróbce lub naprawie i wiele innych.

 

Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers) - czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie. Polisa chroni osoby pełniące kluczowe funkcje przed finansowymi konsekwencjami ich działań, zaniechań lub błędów. Jest to oferta skierowana do spółek kapitałowych i fundacji, które spółka zawiera na rzecz członków swoich władz.

 

Ubezpieczenie mienia - Bardzo ważnym i najpopularniejszym ubezpieczeniem zawieranym przez przedsiębiorstwa, jest ubezpieczenie mienia firmy. Przedsiębiorca może wykupić ubezpieczenie w zakresie:

 

 • Od ognia i innych zdarzeń losowych, które może chronić np. przed skutkami ognia, wybuchu, zalania, powodzi. Przy czym lista zdarzeń losowych i zakres ubezpieczenia różni się u poszczególnych ubezpieczycieli i może być zawężany do ryzyk podstawowych lub rozszerzony o np. powódź, ryzyko rozmrożenia, przepięcia, upadek drzewa w zależności od potrzeb klienta.
 • Można również ubezpieczyć mienie w tzw. zakresie All risks (wszystkie ryzyka), ubezpieczenie takie ma nieco inną konstrukcję i w wielu przypadkach może okazać się bardziej atrakcyjne.   
 • Od kradzieży z włamaniem i rabunku, z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko wandalizmu.

 

Oprócz tego w jakim zakresie ubezpieczymy mienie,  trzeba oczywiście najpierw zastanowić się co konkretnie (jakie rodzaje mienia) należy objąć ochroną ubezpieczeniową i na jakie sumy oraz od jakiej wartości (odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej brutto/netto) je ubezpieczyć:

 

 • budynki, budowle i lokale własne
 • nakłady inwestycyjne/adaptacyjne w lokalu lub budynku wynajmowanym
 • wyposażenie firmy, biura czy sklepu
 • sprzęt elektroniczny przenośny i stacjonarny w biurze i poza nim
 • dane i koszty ich odtworzenia
 • środki obrotowe - towar i surowce w magazynie i transporcie
 • gotówkę w lokalu, kasie i w transporcie
 • maszyny i urządzenia do produkcji
 • maszyny budowlane, narzędzia i infrastruktura budowlana

 

Ubezpieczenie pracowników - W przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników należy zastanowić się nad ubezpieczeniem osobowym dla nich oraz wykupieniem odpowiedniej klauzuli w OC działalności (OC pracodawcy). Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników, którego zakres świadczeń może być dostosowany indywidualnie do oczekiwań klienta i może obejmować odpowiedzialność za wypadki, które wydarzą się podczas pracy zawodowej, w drodze do pracy i z pracy, do domu oraz w życiu prywatnym. Jeżeli pracownicy często wyjeżdżają za granicę należy wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały rok, tak aby automatycznie włączało się i działało w przypadku każdego służbowego wyjazdu, któregokolwiek z pracowników. Popularnym dodatkiem do wynagrodzenia jest również pakiet medyczny w formie ubezpieczenia, który działa lepiej niż tradycyjny abonament


Ubezpieczenie samochodów, floty i środków transportu, w zakresie OC jest oczywiście obowiązkowe, ale nawet w tym przypadku warto poprosić doradcę o odpowiednią ofertę (np. w połączeniu z ubezpieczeniem majątku czy OC firmy), która minimalizuje koszty tego ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia Auto Casco trzeba już zadbać o zakres ubezpieczenia i ofertę odpowiednią do rodzaju i wielkości floty z uwzględnieniem takich ryzyk jak NNW komunikacyjne, pakiet Assistance i w miarę potrzeb inne dostępne na rynku dodatki i opcje optymalizujące ochronę ubezpieczeniową np.: ubezpieczenie szyb, bagażu czy ochrona utraty zniżki w razie szkody na jednym z samochodów. Warto też zadbać o kontrolę szkodowości aut firmowych, poprzez odpowiednią politykę flotową i ustalenie zasad bezpiecznego użytkowania samochodów służbowych lub monitoring. Duża szkodowość najczęściej wynika z mało bezpiecznej jazdy i niesie ryzyko dla zdrowia i życia pracowników oraz może powodować znaczny wzrost składek w kolejnych latach. Wszystkie te elementy to wymierne straty dla firmy.

 

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (Cyber) - czyli polisa zapewniająca m.in. pomoc i pokrycie kosztów, w tym kar (RODO) w razie utraty danych osobowych. Polisa Cyber może zapewnić też pomoc po ataku hakerskim, zawirusowaniu systemu lub w przypadku błędów czy zaniechań pracowników prowadzących do powstania szkody związanej z systemem komputerowym i danymi przetwarzanymi przez firmę.


Kolejnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od utraty zysku, które włącza się w przypadku określonych zdarzeń losowych. Można również wykupić ochronę od zwiększonych kosztów działalności po wystąpieniu szkody oraz wiele innych opcji i rozszerzeń oferowanych w pakietach dla firm, których odpowiednia konfiguracja i dobór zapewni przedsiębiorstwu optymalną ochronę.

 

Reasumując, korzyści z ubezpieczenia mogą być w razie szkody niewspółmierne do poniesionych kosztów. Dlatego warto zadbać o odpowiedni pakiet ubezpieczeń dla firmy, który w razie niespodziewanych zdarzeń zapewni płynność finansową przedsiębiorstwa. Pakietując ryzyka ubezpieczeniowe i podchodząc kompleksowo do zagadnienia ubezpieczeń firmowych, można liczyć na spore zniżki, a całość składki oczywiście zaliczyć w koszty działalności.