Ubezpieczenie OC firmy

OC działalności gospodarczej (OC firmy) to bardzo ważny element ochrony ubezpieczeniowej każdej działalności. Dzięki niemu zabezpieczamy przedsiębiorstwo przed roszczeniami osób trzecich w razie szkody w mieniu lub na osobie wynikającej m.in. z nienależytego wykonania usługi lub spowodowanej przez produkt ubezpieczonego.

 

Proponujemy ubezpieczenie OC działalności gospodarczej dla poszczególnych branż, z zakresem dostosowanym do potrzeb danej firmy:

 

  •     OC działalności gospodarczej / firmy - deliktowe i kontraktowe
  •     OC za produkt - więcej >>>
  •     OC architekta i projektanta - więcej >>>
  •     OC projektanta systemów informatycznych
  •     OC spedytora
  •     OC przewoźnika drogowego
  •     OC zarządcy nieruchomości
  •     OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
  •     OC osób sporządzających świadectwa energetyczne


Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej / OC firmy

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Polisa OC dla firm służy pokryciu roszczeń skierowanych przeciwko ubezpieczonemu przedsiębiorstwu, za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone innym, a związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym przez firmę mieniem. Dodatkową korzyścią jest fakt, że towarzystwo w którym podmiot zawarł ubezpieczenie, sprawdzi zasadność wypłaty odszkodowania i w ten sposób może potwierdzić lub oddalić odpowiedzialność za dane zdarzenie – działając w imieniu swoim, ale również w interesie przedsiębiorcy. W razie sporu co do zasadności roszczenia, ubezpieczyciel broni więc w sądzie interesów ubezpieczonej firmy.

 

Główny zakres polisy OC firmy, to odpowiedzialność za posiadane i użytkowane mienie oraz odpowiedzialność deliktowa za tzw. czyny niedozwolone, wynikająca z kodeksu cywilnego. Najczęściej już w zakresie podstawowym ubezpieczyciele obejmują również odpowiedzialność kontraktową czyli szkody wyrządzone przez firmę i jej pracowników w związku z działalnością przedsiębiorstwa. Dodatkowym rozszerzeniem jest natomiast wariant obejmujący OC za produkt wprowadzony do obrotu i np. OC pracodawcy. Zakres ochrony różni się pomiędzy poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, warto więc sprawdzić czy proponowana polisa jest odpowiednia dla działalności danej firmy.

 

Trzeba pamiętać, że zakres ustawowej odpowiedzialności nie zawsze pokrywa się z zakresem ubezpieczenia i dlatego należy zadbać o odpowiednią konstrukcję ubezpieczenia i zawarcie w nim, jeżeli zachodzi taka konieczność, dodatkowych klauzul rozszerzających odpowiedzialność ubezpieczyciela. Pozwoli to zmniejszyć do minimum rozdźwięk pomiędzy zakresem odpowiedzialności jaką ponosimy ustawowo jako przedsiębiorstwo, a tym za co odpowie ubezpieczyciel.

 

Istnieją również ubezpieczenia dedykowane dla poszczególnych grup zawodowych o odpowiednim dla danej grupy zakresie np.: oc architekta, oc przewoźnika drogowego, oc spedytora,  oc zarządcy nieruchomości.

 

Każde ubezpieczenie OC działalności gospodarczej powinno być skonfigurowane pod konkretnego klienta, zgodnie ze specyfiką jego branży, tak by znaleźć optymalną ochronę przy akceptowalnym poziomie składki.

 

Wysokość składki za ubezpieczenie OC firmy zależy od czterech głównych czynników: sumy gwarancyjnej (czyli maksymalnej kwoty do jakiej odpowiada towarzystwo), zakresu ubezpieczenia, branży w jakiej firma działa oraz od rocznych obrotów firmy - czyli de facto od wielkości przedsiębiorstwa i skali jego działalności. Dla niektórych branż zamiast obrotów bierze się pod uwagę ilość pracowników lub lokalizacji.

 

W coraz bardziej skomplikowanej przestrzeni prawno-biznesowej i przy zwiększającej się świadomości klientów oraz kontrahentów odnośnie przysługujących im praw, właściwie każda firma działająca na rynku powinna posiadać odpowiednie dla siebie ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.