Polisa grupowa dla pracowników

Ubezpieczenie grupowe pracowników to świadczenie niezwykle pożądane przez samych pracowników, które jest jednocześnie opłacalnym rozwiązaniem dla pracodawców.

 

 

Co daje pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Pracodawca ma wiele instrumentów finansowych umożliwiających motywowanie pracowników, najczęściej zaliczają się do nich premie lub podwyżki. Oprócz wysokości wynagrodzenia, z punktu widzenia pracownika, ubezpieczenie na życie to jedno z najbardziej preferowanych świadczeń. Potwierdzają to specjaliści ds. zasobów ludzkich. Dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy zapewnia korzyści o dużo większej wartości niż analogiczna podwyżka lub inne świadczenia pozapłacowe. Przy stosunkowo niewielkiej składce, grupowe ubezpieczenie daje ochronę życia i zdrowia pracownika oraz jego rodziny zapewniając zastrzyk finansowy w najtrudniejszych życiowych momentach.

 

 

Jak uzyskać dodatkowe korzyści finansowe dla pracodawcy i pracownika


Pracodawcy często ograniczają się do motywowania w formie premii lub podwyżki i nie analizują korzyści, które daje im jako pracodawcy oraz samym pracownikom ubezpieczenie grupowe. Składka na ubezpieczenie grupowe bądź zdrowotne, którą opłaca pracodawca na rzecz pracownika stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu, a dla pracownika – niestety dodatkowy przychód obciążony składkami ZUS. Reguluje to ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak nie zawsze trzeba płacić to dodatkowe obciążenie.

 

Dodatkowe korzyści z grupowego ubezpieczenia pracowników można osiągnąć  dzięki prostej zmianie w zakładowym regulaminie wynagradzania. Składki ubezpieczeniowe będą wtedy wolne od kosztów ZUS, co daje realne oszczędności zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Istnieje bowiem podstawa prawna, dzięki której ubezpieczenie grupowe może być jeszcze bardziej opłacalne. Chodzi tutaj o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które mówi jakie przychody pracownicze nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), a w konsekwencji również na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne. Według punktu 26 są nimi „korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji”.

 

Powyższe przepisy mają zastosowanie w przypadku ubezpieczeń grupowych oraz zdrowotnych. Wystarczy dokonać odpowiednich zapisów w regulaminie wynagradzania lub zakładowym układzie zbiorowym, które dają możliwość nabycia przez pracownika świadczenia ubezpieczeniowego po cenie niższej niż detaliczna ( zapłacona przez zakład pracy ) np. 1zł . Różnica między kosztem ubezpieczenia poniesionym przez pracodawcę, a ceną po jakiej nabył je pracownik, nie stanowi podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Nie podwyższa więc kosztów tego ubezpieczenia dla pracownika ani dla pracodawcy. Jest to bardzo wymierna oszczędność finansowa dla obu stron.

 

 

Finansowanie odprawy pośmiertnej i inne korzyści pracodawcy:

 

Ubezpieczenie grupowe na życie i zdrowie pracowników daje pracodawcy również inne korzyści:

  • pozwala pracodawcy uniknąć ciężaru wypłaty odprawy pośmiertnej po śmierci pracownika lub ją istotnie zmniejszyć.
  • ubezpieczenie zapewnia pracownikom środki  na leczenie, co pozwala znacznie skrócić okres ich rekonwalescencji po chorobie lub wypadku. Pracownik dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymał jako świadczenie z ubezpieczenia grupowego ma więc szansę na szybszy powrót do normalnego życia i pracy.
  • jest to również bardzo dobre narzędzie polityki personalnej. Poprzez regulowanie zakresu ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia zdrowotnego można mocniej wiązać pracowników z firmą, co przekłada się na stabilność zatrudnienia oraz większe zadowolenie z pracy.

 

 

 

  1. Jak uregulować świadczenia ubezpieczeniowe w regulaminie wynagrodzeń?
  2. Co konkretnie należy  napisać w zakładowym układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania, aby móc skorzystać z opisanych wyżej oszczędności?
  3. W jakim zakresie mogę objąć swoich pracowników ubezpieczeniem grupowym?

 

Na te i inne pytania odpowiemy pod nr telefonu 517 097 241 lub zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.