Spadek, dziedziczenie, testament - najważniejsze zagadnienia w tematyce spraw spadkowych.

Dziedziczenie  - ważne zasady , które warto znać od strony osoby pozostawiającej majątek     (spadek) jak i osoby nabywającej prawa spadkowe. Aby uniknąć kłopotów warto je poznać szerzej.

 

 

Są dwie formy dziedziczenia : testamentowe i ustawowe.

 

Testament pisemny musi być sporządzony w całości odręcznie, cały tekst, data oraz podpisy spadkodawców.

Testament notarialny  jest sporządzony w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Jest to najbardziej pewna forma testamentu.
Testament allograficzny ogłoszony ustnie w obecności dwóch świadków oraz osoby pełniącej funkcje publiczne (np. kierownik USC). Oświadczenie takie spisuje się w formie protokołu.

 

Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy , kiedy nie ma testamentu. Odbywa się ono w ściśle określonej kolejności (stopniach). Aktualnie można wyróżnić cztery grupy spadkobierców ustawowych, przy czym spadkobiercy należący do grupy dalszej dochodzą do dziedziczenia dopiero wówczas, gdy nie ma spadkobierców należących do grupy bliższej.

 

  • I grupa – małżonek i dzieci spadkodawcy oraz zstępni dziecka, które nie dożyło otwarcia spadku (wchodzą w jego miejsce).
  • II grupa – małżonek spadkodawcy, rodzice spadkodawcy, jego rodzeństwo (jeśli któryś z rodziców nie dożył otwarcia spadku) oraz zstępni rodzeństwa (w miejsce zmarłego rodzeństwa).
  • III grupa - gdy nie ma spadkobierców z I oraz II grupy do dziedziczenia dochodzą dziadkowie spadkodawcy, zstępni dziadków spadkodawcy, pasierbowie (dzieci małżonka spadkodawcy).
  • IV grupa – ostatnim możliwym spadkobiercą jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa,

Jeżeli w danym stopniu nie ma spadkobiercy do dziedziczenia dochodzi kolejny stopień. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci oraz małżonek w częściach równych.

Jeżeli brak dzieci (lub ich zstępnych) wtedy dziedziczy małżonek oraz rodzice, a udziały każdego rodzica wynoszą 1/4 spadku. Reszta przypada małżonkowi.
Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, brak jest rodzeństwa i ich zstępnych, spadek przypada małżonkowi i drugiemu rodzicowi po 1/2 części.

 

Jeżeli spadkobiorca nie miał ani dzieci, ani rodzeństwa, cały spadek przypada rodzicom w częściach równych.
Przy braku któregoś z rodziców, udział który mu przypadł, dziedziczy rodzeństwo w równych częściach.
Jeżeli ktoś z rodzeństwa nie dożył otwarcia spadku, który mu przypadł, dziedziczą jego zstępni.

 

Co ważne polskie prawo przewiduje równouprawnienie dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich (dziedziczą tak samo).
Partner lub Partnerka nie dziedziczą, gdyż formalnie nie są małżonkami .

 

Otwarcie spadku następuje w momencie śmierci spadkodawcy i w tym momencie następuje nabycie spadku.

 

 

Spadek można przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić.

 

Przyjęcie spadku wprost - oznacza przyjęcie w całości spadku, w tym długów, za które odpowiada się bez ograniczeń.
Z dobrodziejstwem inwentarza - oznacza przyjęcie w całości, w tym długów, za które jednak odpowiada się tylko do wysokości wartości spadku.
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o swoim powołaniu do spadku. Brak złożonego oświadczenia w terminie oznacza przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie składa się przed sądem lub notariuszem.

 

Zachowek -  przysługuje osobom, które nie zostały ujęte w testamencie – dzieciom, rodzicom, małżonkom w wysokości 1/2 udziału w spadku, który przysługiwałby danej osobie, gdyby testamentu nie było.
Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, pierwszeństwo będzie miała wola spadkodawcy. Jeśli pozostawił on po sobie ważny testament to dziedziczenie nastąpi w oparciu o ten dokument. Dopiero w razie jego braku w grę wchodzą przepisy ustawy, jaką jest Kodeks Cywilny. Zgodnie z polskim prawem, podstawą dziedziczenia może być wyłącznie testament, a w jego braku przepisy ustawy – trzeciej możliwości nie ma.A jak mają się ubezpieczenia na życie do dziedziczenia.


O ile jesteśmy w związku formalnym i mamy dzieci to sprawa jest prosta, ale wiele osób nie wie, że kiedy małżeństwo jest bezdzietne, to przy braku testamentu rodzice współmałżonka dziedziczą po nim połowę majątku, nawet jeśli jest to mieszkanie lub dom w kredycie.
W związkach nieformalnych ta sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Jeśli osoba, która pozostała nie brała nawet w części kredytu na mieszkanie lub dom, który zamieszkiwała razem z partnerem, może zostać z niczym.

 

W kontekście działalności gospodarczej warto przyjrzeć się np. spółkom, które mogą być narażone na kłopoty w sytuacji śmierci jednego ze wspólników. Spadkobiercy wspólnika, którzy wchodzą do firmy po jego śmierci nie zawsze będą się zgadzać z pozostałymi wspólnikami jeśli chodzi o politykę firmy oraz finanse.
Przed takimi kłopotami można się zabezpieczyć jeśli partnerzy lub wspólnicy wykupią sobie odpowiednio np. krzyżowo polisy na życie, które pozwolą spłacić spadkobierców, a tym samym zachować mieszkanie, dom lub kontrolę nad firmą.

 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami, a doradzimy jak najlepiej zabezpieczyć siebie, rodzinę i firmę.