Popularnym na rynku i coraz bardziej potrzebnym ubezpieczeniem staje się tzw. D&O (Directors and Officers), czyli ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek.


Oferta skierowana jest do podmiotów, w których powołuje się kierownictwo do organów statutowych: zarządu, rady nadzorczej. Dotyczy więc w szczególności spółek prawa handlowego m.in.: z o.o. , akcyjnych, spółdzielni, fundacji czy stowarzyszeń.

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie D&O chroni odpowiedzialność cywilną, warto wyjaśnić czym różni się od tradycyjnego ubezpieczenia OC działalności gospodarczej.

W podstawowym zakresie ubezpieczenie D&O obejmuje roszczenia skierowane przeciwko członkom władz i kierownictwa spółki wynikające z błędów w zarządzaniu lub zaniechaniu obowiązków (byli, obecni, przyszli członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, dyrektorzy zarządzający, prokurenci, główni księgowi, pracownicy zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach) .

Zakres odpowiedzialności z polisy D&O związany jest więc z tym jak zarządzający prowadzą sprawy firmy. Przy czym szkoda może być wyrządzona zarówno w zarządzanym podmiocie, jak również osobom trzecim w tym kontrahentom , pracownikom oraz akcjonariuszom. Polisa chroni ubezpieczonych w przypadku skierowania do nich roszczeń dotyczących konkretnych uchybień w prowadzeniu przez nich spraw spółki (np. niegospodarność, mobbing, niewłaściwa alokacja zasobów, niewywiązywanie się z zobowiązań, działanie na szkodę spółki, obniżenie wartości spółki). W ten sposób, gdy roszczenie dotyczy czynności nadzorowanych przez konkretną osobę, chronione są jej interesy i majątek oraz dobre imię firmy. Ubezpieczenie chroni też interesy firmy, która w przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią bezpośrednio do spółki, może dochodzić zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów z polisy D&O.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej chroni natomiast ubezpieczoną firmę przed zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzonej osobie trzeciej, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w wyniku wadliwie wykonanej usługi czy wprowadzenia na rynek wadliwego produktu. Ochrona z OC działalności może obejmować też szkody związane z posiadanym lub użytkowanym mieniem czy szkody wyrządzone pracownikom.

Typowe szkody z ubezpieczenia OC działalności gospodarczej objawiają się uszczerbkiem na zdrowiu lub stratą/szkodą w majątku poszkodowanego na skutek prowadzonej przez ubezpieczoną firmę działalności lub z powodu posiadanego przez nią mienia.

 

Szkoda z ubezpieczenia D&O ma najczęściej charakter strat finansowych lub wizerunkowych. Wiąże się z zaniedbaniem prowadzącym do naruszenia interesów spółki lub osób trzecich i niewywiązania się z zobowiązań (w tym wobec organów Państwa), za które winę ponosi osoba zarządzająca firmą.

Tak więc ubezpieczenie D&O jest uzupełnieniem zakresu ochrony z polisy OC działalności, dotyczy bardziej skomplikowanej prawnie materii biznesowej i dla zabezpieczenia interesów spółek prawa handlowego wydaje się opcją bardzo potrzebną, jeśli nie konieczną.