Prowadzenie działalności gospodarczej może wiązać się z ryzykiem wyrządzenia innym szkody. Z tego powodu wielu przedsiębiorców decyduje się na wykupienie ubezpieczenia OC firmy. Dlaczego warto wykupić OC działalności gospodarczej, ile ono kosztuje, jaka może być cena za jego brak i na jakie korzyści można liczyć?

 

Czym jest ubezpieczenie OC firmy?

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy to produkt dedykowany dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mniejszych lub dużych firm. Wykupując polisę, przedsiębiorca chroni swoją i firmy odpowiedzialność cywilną oraz majątek. Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie na wypadek następstw nieodpowiednich decyzji, działań i zaniechań prowadzących do szkód, jakie mogą zostać wyrządzone osobom trzecim zarówno w mieniu jak i na osobie. Polisa OC to produkt, który można dopasować do indywidualnych preferencji i potrzeb. Odpowiedzialność z zakresu polisy OC można podzielić na tą o charakterze deliktowym oraz kontraktowym.

 

OC Deliktowa

 

Ubezpieczenie OC dla firm obejmuje szkody deliktowe czyli powstałe przez nieuwagę (następstwa czynu niedozwolonego), w których uszczerbku doznał klient, osoba trzecia lub należące do nich mienie. Przykład: jeżeli prowadząc firmę budowlaną, wykonujemy remont elewacji budynku klienta i przez nieuwagę uszkodzimy zaparkowany na posesji samochód, lub przysłowiowa cegła spadnie komuś na głowę, wtedy szkodę pokryje polisa OC.

 

OC Kontraktowa

 

Polisa OC firmy zaspokaja również roszczenie z tytułu niedokładnego wykonania zobowiązania na rzecz klienta. Przykład: jeżeli prowadząc firmę remontową, wykonany usługę w terminie i w sposób wskazany w umowie, ale klient wnosi zastrzeżenia w związku ze szkodą będącą następstwem niewłaściwie wykonanych prac, z winy wykonawcy. W wielu przypadkach takie szkody można pokryć z polisy OC. Trzeba jednak pamiętać, że szkody z ubezpieczenia OC działalności w większości przypadków rozpatrywane są na zasadzie winy.

 

Szeroki zakres ryzyka chronionego przez polisę OC działalności gospodarczej

 

Ubezpieczenie OC firmy może obejmować szeroki zakres ryzyka, pozwalając na rekompensatę różnego rodzaju szkód wyrządzonych osobom trzecim. W ten sposób chroniąc odpowiedzialność firmy wobec osób trzecich, polisa zabezpiecza ją finansowo przed roszczeniami poszkodowanych. Chodzi między innymi o:

  • Szkody, które ubezpieczony wyrządził na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu w użytkowanych nieruchomościach
  • Szkody rzeczowe w ruchomościach oddanych ubezpieczonemu do obróbki, naprawy, czyszczenia lub serwisu
  • Szkody wyrządzone na ruchomościach, które ubezpieczony miał w pieczy lub pod swoim nadzorem
  • Czyste straty finansowe osób trzecich, poniesione z winy ubezpieczonego, będące bezpośrednim następstwem szkody majątkowej lub osobowej. Na przykład brak dostępu do lokalu ze względu na wyrządzoną szkodę i związane z tym straty wynikające z zamknięcia lokalu handlowego czy usługowego.
  • Szkody wynikające z wadliwości dostarczonych przez ubezpieczonego produktów (OC za produkt)
  • Szkody wyrządzone pracownikom z winy pracodawcy (OC pracodawcy)

 

Polisa skrojona na miarę

Polisa OC firmy skrojona na miarę

 

Polisa dla prowadzących działalność gospodarczą to produkt, który może być dopasowany do konkretnej branży. Zawierając umowę OC firmy, można zadeklarować konkretne spektrum działań przedsiębiorstwa, które mogą generować ryzyko szkody i w ten sposób dobrać zakres ubezpieczenia i klauzule rozszerzające. Inaczej będzie skonstruowane ubezpieczenie dla firmy, która produkuje suplementy diety, a inaczej dla przedsiębiorcy organizującego eventy plenerowe czy dla firmy produkcyjnej. 

 

W przypadku części branż ubezpieczenie OC działalności gospodarczej może obejmować szkody powstałe poza terytorium Polski. To opcja szczególnie istotna dla producentów, którzy eksportują swoje towary za granicę lub usługodawców działających na całym świecie.

 

Dlaczego warto mieć OC firmy?

 

Polisa OC od działalności gospodarczej jest bardzo ważna i warto ją mieć, nawet jeżeli nie jest to wymagane przez prawo. Prowadzenie własnego biznesu to nieustanne ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji - ryzyko, które może słono kosztować w przypadku braku odpowiedniej polisy. Ubezpieczenie OC firmy chroni majątek przedsiębiorstwa i pozwala prowadzić działalność z poczuciem bezpieczeństwa. Jeśli chcesz już teraz nabyć ubezpieczenie OC działalności gospodarczej online, czy osobiście lub poznać cenę za OC dla swojej firmy - zadzwoń, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

 

Ochrona przed konsekwencjami wyrządzonych szkód

 

W przypadku każdego rodzaju działalności gospodarczej, istnieje prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody klientom lub osobom trzecim. Sam fakt, że firma posiada nieruchomość czyni ją odpowiedzialną za wypadki, które na skutek zaniedbań (np. opóźnień w odśnieżaniu) mają miejsce na jej terenie.

Prowadząc firmę, także jednoosobową, trzeba liczyć się z możliwymi konsekwencjami. Zagrożeniem dla majątku firmy mogą być szkody wyrządzone ludziom, takie jak uszczerbek na zdrowiu lub szkody rzeczowe. W obu przypadkach osoba, której została wyrządzona szkoda ma prawo żądać jej naprawienia, co najczęściej oznacza wypłatę odszkodowania. 

Finansowe skutki błędnych decyzji oraz zaniedbań są trudne do oszacowania i nie zawsze zależą od wielkości firmy. Z tego względu warto być przygotowanym na każdą ewentualność. Kompleksowe OC działalności gospodarczej może pomóc w powyżej omówionych sytuacjach. 

 

Ochrona przed konsekwencjami zdarzeń losowych

 

Wybierając ubezpieczenie OC, firma zapewnia sobie ochronę przed niemożliwymi do przewidzenia konsekwencjami zdarzeń losowych. Chodzi oczywiście o potoczne rozumienie zdarzeń losowych, jako trudnych do przewidzenia i uniknięcia, ponieważ odpowiedzialność opiera się na zasadzie winy przedsiębiorstwa oraz pracujących w nim ludzi. Zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia pozwala poszkodowanym w razie zaistnienia wielu przypadkowych szkód uznawanych za „czyn niedozwolony” ubiegać się o rekompensatę z polisy ubezpieczeniowej. Firma, która nie posiada OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, często zostaje sama z poważnymi stratami. Może to prowadzić do kłopotów finansowych, a nawet bankructwa.

 

Warunek uczestnictwa w przetargach

 

W wielu sytuacjach ubezpieczenie OC firmy jest wymagane, aby przedsiębiorstwo mogło wziąć udział w publicznym przetargu. Jeżeli rozpisana kwota jest wysoka, a ryzyko istotne, zleceniodawca może żądać dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Bardzo często wymagane jest OC dla firm budowlanych, farmaceutycznych oraz organizujących imprezy masowe, które uczestniczą w przetargach. 

 

Jakie szkody pokrywa polisa OC?

 

Firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania z OC zgodnie z warunkami zawartej umowy. Przyznana kwota nie może przekroczyć wysokości sumy gwarancyjnej, a ta ma realny wpływ na cennik. Przed zawarciem umowy, koniecznie trzeba oszacować wysokość hipotetycznych szkód, które nie mają wiele wspólnego z wartością kontraktu, a raczej z jego charakterem, rodzajem i skalą oddziaływania na otoczenie. Gdyby okazało się, że suma gwarancyjna została wyznaczona na zbyt niskim poziomie, różnicę w odszkodowaniu z tytułu szkody przedsiębiorca będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Dlatego właśnie cena to nie wszystko - istotne są warunki, na jakich zawarto ubezpieczenie OC firmy oraz suma gwarancyjna, czyli kwota maksymalnego możliwego do wypłaty odszkodowania z polisy.

 

Typowe klauzule i warianty firmowego ubezpieczenia OC

 

Ubezpieczenie OC pracodawcy

 

Jedną z najczęściej spotykanych klauzul jest OC pracodawcy. Zapis ten zapewnia o wiele większe bezpieczeństwo niż zwykłe składki na ubezpieczenie wypadkowe, opłacane do ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie weryfikuje fakt zajścia wypadku i określa, czy zaistniała odpowiedzialność cywilna pracodawcy na podstawie zapisów stosownej ustawy. Wysokość świadczeń jest limitowana i określona sztywnym katalogiem, nie uwzględnia też odszkodowania za ból i cierpienie.

Ubezpieczenie OC dla firm zatrudniających pracowników, np. dużych zakładów przemysłowych, pozwala na zapewnienie świadczeń, które w pełni pokrywają roszczenia pokrzywdzonych, zwłaszcza po poważnym wypadku. Kompleksowe umowy OC pozwalają na zamknięcie sprawy związanej z wypadkiem przy pracy bez szkody dla majątku przedsiębiorstwa. Oczywiście jeśli suma ubezpieczenia i zakres są odpowiednie.

 

Ubezpieczenie OC pracownika

 

Godnym uwagi rozwiązaniem jest ubezpieczenie OC pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy. Takie rozwiązanie może być zastosowane np. przy pracownikach zatrudnionych na umowy B2B, którzy mają własne OC działalności np. informatycy pracujący na kontraktach.. W przypadku wyrządzenia szkód czynem niedozwolonym lub z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zawodowych, pracodawca może domagać się odszkodowania z takiej polisy. Podobnie jest w przypadku szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych przez zatrudnionego osobom trzecim. OC pracownika (kontraktora na umowie B2B) względem pracodawcy to zabezpieczenie, które chroni jego interesy w takiej sytuacji.

 

Ubezpieczenie OC spółki z o.o.

 

Ochronę majątku przedsiębiorstwa zapewnia również odpowiednie ubezpieczenie OC spółki z o.o. oraz ubezpieczenie OC zarządu spółki jak również ubezpieczenie D&O (Directors and Officers) dla osób pełniących kluczowe stanowiska w spółce. Obie klauzule skierowane są do osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych. Służą ochronie majątku kadry zarządzającej na wypadek roszczeń kierowanych przez pracowników, osoby lub podmioty trzecie oraz chronią spółkę w przypadku szkód wyrządzonych w jej majątku lub dobrym imieniu przez osobę zarządzającą. 

 

Ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Jednym z najczęściej wybieranych wariantów jest OC dla firmy jednoosobowej. Dla niektórych zawodów taka polisa jest obowiązkowa. Chodzi między innymi o takie podmioty jak: komornik, adwokat, radca prawny, notariusz, rzecznik patentowy, architekt, broker ubezpieczeniowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami i wielu innych. 

Nawet jeśli ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagane przez prawo, warto się na nie zdecydować. Ceny polis nie są wysokie, a mogą uchronić przed przykrymi konsekwencjami finansowymi. Na przykład OC jednoosobowej firmy budowlanej  chroni interesy przedsiębiorcy, jeżeli w czasie wykonywania pracy przez nieuwagę uszkodził mienie klienta. 

 

Ubezpieczenie OC nie musi być drogie

 

Ile kosztuje kompleksowa polisa na ubezpieczenie OC firmy? Wcale nie musi być droga! Najtańsze firmy ubezpieczeniowe oferują OC w atrakcyjnych cenach. Jednak zwróćmy uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej i adekwatność polisy oraz wiarygodność ubezpieczyciela. Chodzi o to żeby na polisie były wpisane właściwe kody PKD naszej działalności oraz prawdziwe obroty jakie rocznie generuje nasza firma - od nich również zależy składka czyli cena za polisę OC. Błędnie wpisane dane mogą powodować problemy z uzyskaniem odszkodowania lub jego całkowity brak. Tak więc jeśli chodzi o koszty, wiele zależy od konkretnych rozszerzeń zakresu oraz branży, w której działa firma. Dla małej jednoosobowej działalności możemy kupić prostą polisę OC nawet za kilkaset złotych rocznej składki. Większe firmy i korporacje to wyższa składka idąca w tysiące, dziesiątki i setki tysięcy złotych rocznie, ale większa jest też skala ich działalności, obroty, a więc i ryzyko ubezpieczeniowe.

 

Jedno jest pewne - ubezpieczenie OC dla firm to standard, z którego nie można i nie warto już rezygnować. Jeżeli chcesz nabyć ubezpieczenie OC firmy online lub osobiście w naszym biurze - skontaktuj się z nami.