Ubezpieczenie OC dla informatyka

Dedykowany Pakiet ubezpieczeń OC dla branży informatycznej IT. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Ubezpieczonego wskazanego w umowie jak i jego pracowników. Ubezpieczonym może być zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą jak również spółki osobowe i spółki prawa handlowego.

 

Dla kogo jest ubezpieczenie OC konsultantów IT?

 

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich podmiotów oraz osób, które wykonują usługi zawodowe w branży IT. Mogą to być zarówno programiści jak również developerzy, graficy komputerowi, analitycy IT, testerzy IT, administratorzy bezpieczeństwa informacji, baz danych lub sieci informatycznych, itp. Można ich określić ogólnie mianem specjalistów ds. informatyki lub konsultantów IT.

 

 

Zakres ubezpieczenia OC dla branży IT - informatyków, firm informatycznych i konsultantów IT.

 

 • Sekcja I - OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - Ubezpieczyciel zobowiązuje się zapłacić za Ubezpieczonego wszelkie kwoty (z włączeniem kosztów i wydatków poniesionych przez poszkodowanego), do zapłaty których Ubezpieczony zostanie prawnie zobligowany w efekcie wniesionego przeciwko niemu Roszczenia, które zostało zgłoszone Ubezpieczonemu i Ubezpieczycielowi po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń (o ile ma on zastosowanie) i powstało w wyniku uchybienia popełnionego lub rzekomo popełnionego przez Ubezpieczonego lub inną osobę, za którą Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, w trakcie świadczenia na podstawie pisemnej umowy, usług zawodowych określonych we Wniosku. Dodatkowo w OC dedykowanym branży informatycznej IT dostępne są poniższe rozszerzenia:
  • Pokrycie kosztów obrony - koszty prawników, doradców podatkowych, biegłych itd.
  • Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy - ujawnienie poufnych danych klienta, które Ubezpieczony powinien zachować w tajemnicy na mocy umowy lub obowiązującego prawa.
  • Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie - odpowiedzialność za treść danych np. na skutek umożliwienia publikacji lub ujawnienia treści. 
  • Naruszenie praw własności intelektualnej - może dotyczyć wykorzystania kodu objętego prawami autorskimi lub innych materiałów np. graficznych, zdjęć czy tekstów objętych tymi prawami np. przy tworzeniu serwisów Internetowych.
  • Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia - projekty prowadzone w formie konsorcjum niosą większe ryzyko ze względu na zaangażowanie większej ilości zewnętrznych podmiotów za których działania lub uchybienia Ubezpieczony może ponosić odpowiedzialność.
  • Utrata danych i dokumentów - odpowiedzialność za dane i dokumentację klienta np. podczas migracji danych między systemami lub podczas prac analitycznych na bazie danych.
  • Pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych lub administracyjnych wszczętych w związku ze świadczonymi przez Ubezpieczonego usługami.
  • Pokrycie rażącego niedbalstwa - odpowiedzialność ubezpieczyciela za działanie lub zaniechanie, które może nosić znamiona rażącego niedbalstwa. Jest to o tyle istotne, że definicja takiego czynu budzi sporo kontrowersji na kanwie polskiego prawa.

 

 • Sekcja II - Klauzula Cyber i RODO obejmuje m.in.:
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Odpowiedzialność z tytułu ataków hackerskich do których doszło z winy Ubezpieczonego, w tym koszty pomocy prawnej w razie postępowania regulacyjnego lub karnego związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych.
  • Odpowiedzialność za nieumyślne przesłanie wirusa
  • Odpowiedzialność za nieuprawnione gromadzenie, niewłaściwą ochronę lub niewłaściwe wykorzystanie danych klientów

 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami, a doradzimy odpowiedni zakres powyższych rozwiązań i przedstawimy ich koszt dla Twojej firmy, tak aby zapewnić Ci maksymalne bezpieczeństwo i ochronę przed ewentualnymi roszczeniami.