Ubezpieczenie OC za produkt wprowadzony do obrotu jest sprzedawane w pakiecie jako rozszerzenie OC działalności gospodarczej. Tym zakresem ochrony powinni być szczególnie zainteresowani ci, którzy zajmują się produkcją, importem, wprowadzaniem produktu do obrotu.

Należy jednak rozróżnić odpowiedzialność z OC od odpowiedzialności i obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę z tytułu gwarancji czy rękojmi, które są odrębnie uregulowane prawnie.

 

Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w razie wprowadzenia na rynek produktów, które stwarzają  zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenie może wynikać z wad samego produktu, jak również z braku właściwej informacji o sposobie użytkowania danej rzeczy. Ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu i na osobie, jak również utracone korzyści.

 

Warto zadbać o odpowiedni zakres ubezpieczenia i klauzule rozszerzające (np. o koszty wycofania produktu z rynku) w zależności od branży i rodzaju produktu. Równie istotny jest zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej, dostosowany do rynków zbytu danego przedsiębiorstwa, szczególnie w dobie globalizacji i handlu internetowego oraz odpowiednia suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

Dzięki odpowiednio dobranej polisie firma ogranicza własne ryzyko finansowe w razie wystąpienia szkody spowodowanej wadliwością produktu, przenosząc je na ubezpieczyciela.

Największe ryzyko związane jest z lekami i produktami spożywczymi, ale większość produktów narażonych jest na wystąpienie roszczenia z tytułu OC.