Specyfika branży projektowo-inżynierskiej pociąga za sobą ryzyko uchybień i błędów prowadzących do negatywnych konsekwencji.

 

Dlatego na rynku oferowane są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przeznaczone dla firm projektujących obiekty budowlane lub prowadzących nadzór nad wykonaniem prac budowlano-montażowych.

 

Przedsiębiorcy działający w tej branży są narażeni na zdarzenia związane z:

 

 • Uszkodzeniem/zniszczeniem obiektów budowlanych przylegających do realizowanej inwestycji np. na skutek błędnie określonych stref oddziaływania
 • Katastrofą budowlaną spowodowaną błędnymi założeniami konstrukcyjnymi przyjętymi podczas projektowania
 • Kosztami przebudowy obiektu z uwagi na niezgodne z przepisami rozwiązania projektowe
 • kosztami przebudowy związanymi z  dopuszczeniem do użycia nieodpowiednich materiałów przez osoby odpowiedzialne za nadzór inwestorski

 

Dostępne rozwiązania ubezpieczeniowe mają na celu ochronę klientów na wypadek konieczności wypłaty odszkodowania ze względu na zdarzenia będące skutkiem uchybień w przyjętych do ubezpieczenia czynnościach zawodowych.

 

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować:

 • Szkody wynikłe z uchybień zaistniałych w okresie ubezpieczenia
 • Skutki uchybień własnych ubezpieczonego jak również jego podwykonawców
 • Szkody w mieniu, na osobie, jak również czyste straty finansowe
 • Koszty przebudowy obiektu zaprojektowanego lub wykonanego pod nadzorem ubezpieczonego
 • Następstwa przekroczenia terminów i/lub przekroczenie kosztów na skutek objętej ochrona ubezpieczeniową szkody
 • Koszty przeprojektowania
 • Szkody w dokumentach
 • Szkody poza terytorium RP
 • Ryzyko projektowania technologicznego
 • Ekspercką ocenę przez ubezpieczyciela okoliczności danego zdarzenia
 • Pokrycie kosztów obrony oraz innych kosztów związanych z postępowaniem sądowym