Celem ubezpieczeń budowlano - montażowych jest kompleksowe zabezpieczenie interesu ekonomicznego podmiotów realizujących inwestycje budowlane.

 

Ochrona ubezpieczeniowa ma charakter All Risk (od wszystkich ryzyk), tak więc zakresem objęte są wszystkie zdarzenia losowe, które mogą być przyczyną szkody - poza wyłączonymi w warunkach ogólnych. Ponadto ochrona dopasowywana jest elastycznie do potrzeb i wymagań danej inwestycji za pomocą szeregu dedykowanych klauzul dodatkowych.

 

W szczególności zakres ubezpieczenia obejmuje:

 

 • tzw. szkody żywiołowe, opady atmosferyczne, powódź, silny wiatr/huragan
 • pożar, wybuch, upadek statku powietrznego
 • zapadanie, osuwanie się i trzęsienia ziemi
 • wyładowania atmosferyczne
 • kradzież i wandalizm
 • złe wykonawstwo

 

Podmioty potencjalnie zainteresowane ubezpieczeniami budowlano - montażowymi CAR/EAR to:

 

 • Inwestorzy
 • Deweloperzy
 • Generalni wykonawcy inwestycji
 • Wykonawcy i podwykonawcy

 

Ubezpieczenia budowlane możemy podzielić na trzy sekcje w zależności od przedmiotu ubezpieczenia:

 

Sekcja 1 - ubezpieczenie mienia od szkód materialnych:

 

 • materiały, urządzenia, wykonane roboty budowlane
 • zaplecze budowy,  sprzęt i maszyny budowlane
 • mienie inwestora znajdujące się w otoczeniu realizowanych prac
 • koszty uprzątnięcia rumowiska po szkodzie

 

Sekcja 2 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 

 • OC deliktowe związane bezpośrednio z realizacją kontraktu
  • Ochrona wygasa po odbiorze prac

 

Sekcja 3 - ubezpieczenie przewidywanego przyszłego zysku inwestora:

 

 • zysk utracony w wyniku opóźnień w realizacji kontraktu
  • opóźnienia są skutkiem wystąpienia szkody materialnej

 

Ubezpieczenie obowiązuje od rozpoczęcia realizacji kontraktu do momentu przekazania do użytku gotowego obiektu.

 

Przy zawieraniu ubezpieczenia CAR/EAR ważne jest, aby wziąć pod uwagę specyfikę danej inwestycji, podmiotów ją realizujących oraz jej otoczenie i włączyć odpowiednie klauzule optymalizujące zakres ubezpieczenia do istniejących uwarunkowań.

 

Zobacz także ubezpieczenie maszyn budowlanych.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty.