OC członków władz spółki kapitałowej (D&O Directors & Officers) kierowane jest do członków zarządów, rad nadzorczych i prokurentów spółek kapitałowych.

 

Ubezpieczenie zawiera spółka na rzecz członków swoich władz. Potrzeba ubezpieczenia wynika z faktu, że członkowie władz spółek odpowiadają całym majątkiem osobistym wobec swoich firm, udziałowców, pracowników, wierzycieli oraz osób trzecich.

 

Ubezpieczenie D&O obejmuje odpowiedzialność cywilną zarządzających wobec spółki oraz osób trzecich (np. wierzycieli, pracowników, akcjonariuszy, udziałowców). Polisa chroni władze spółki przed roszczeniami finansowymi w związku z ich działaniem lub zaniechaniem działania podczas pełnienia obowiązków w spółce oraz zapewnia ochronę prawną. W ten sposób chroniony jest zarówno majątek i dobre imię osób pełniących funkcje we władzach, jak również interes samej spółki.

 

W ramach sumy gwarancyjnej, w zależności od zakresu ubezpieczenia, pokryte mogą być też następujące koszty:

 

  • wynagrodzenia rzeczoznawców
  • koszty działań mających zapobiec powiększaniu się szkody
  • Niezbędne koszty obrony sądowej

 

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o odpowiedzialność za:

 

  • Zobowiązania podatkowe
  • Kary administracyjne
  • Roszczenia kierowane przez większościowych udziałowców
  • Koszty kaucji i gwarancji
  • Koszty poniesione na odzyskanie dobrego imienia
  • Inne rozszerzenia wynikające ze specyfiki działalności spółki

 

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej agencji i do kontaktu w sprawie oferty.