Ubezpieczenie utraty zysku ma na celu zrekompensowanie ubezpieczonemu strat finansowych powstałych w następstwie zdarzenia losowego, takich jak:

 

  • utrata zysku - przedmiotem ubezpieczenia jest zysk brutto, który byłby osiągnięty gdyby nie wystąpiła szkoda materialna
  • ponoszenia kosztów stałych
  • poniesienia kosztów dodatkowych spowodowanych zaistniałą szkodą - np. wzrost kosztów wytwarzania
  • ponoszenia kosztów na kontynuację działalności po szkodzie

 

Korzyści dla firmy z ubezpieczenia utraty zysku:

 

nawet w przypadku dużej lub całkowitej szkody firma może zachować płynność i dalej prowadzić działalność
pewność osiągnięcia założonego wyniku finansowego, zbliżonego do tego, który firma mogłaby osiągnąć gdyby szkoda nie wystąpiła
możliwość uniknięcia zwolnień pracowników przy czasowym wstrzymaniu produkcji po szkodzie

 

Rodzaje ubezpieczenia utraty zysku:

 

  • BI (business interruption) - ubezpieczenie utraty zysku na skutek zdarzeń losowych lub all risks
  • MLOP (machinery loss of profits) - ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn i urządzeń
  • EELOP (electronic equipment loss of profits) - ubezpieczenie utraty zysku wskutek uszkodzenia sprżętu elektronicznego
  • ALOP (advanced loss of profits) - ubezpieczenie przyszłego utraconego zysku inwestora wskutek szkody w procesie budowlanym

 

Ubezpieczenie powinno być zawarte razem z ubezpieczeniem majątkowym i na ten sam okres.

 

Zakres ubezpieczenia nie powinien być szerszy niż ubezpieczonego jednocześnie mienia.