Przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia i maszyny służące do produkcji, wchodzące w skład linii produkcyjnych i inne maszyny, kotły, turbiny, frezarki, piece, wtryskarki, maszyny poligraficzne itp. spełniające poniższe warunki:

 

 • Maszyny i urządzenia zainstalowane na stanowisku pracy i  zdatne do użytku zgodnie z przeznaczeniem
 • Maszyny, których testy próbne zostały zakończone pozytywnym wynikiem
 • Maszyny w miejscu ubezpieczenia podczas eksploatacji, napraw, remontów, montażu, demontażu i transportu wewnątrzzakładowego.

 

Ubezpieczenie zawierane jest w formule "all risks" i obejmuje uszkodzenia powstałe m.in. na skutek:

 

 • przepięcia, zwarcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych
 • błędów w obsłudze
 • użycia wadliwego materiału
 • rozerwania na skutek działania siły odśrodkowej
 • przedostania się ciała obcego
 • wandalizmu
 • błędów popełnionych na etapie projektowania lub produkowania maszyny
 • braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających
 • dodatkowo ubezpieczenie może obejmować szkody spowodowane zdarzeniami losowymi (zalanie, powódź, pożar, kradzież z włamaniem, wiatr itp.)

 

Dzięki temu ubezpieczeniu firma produkcyjna może złagodzić skutki awarii maszyn, które oprócz powstania nieprzewidzianych kosztów, prowadzą również do przestojów w produkcji skutkujących utratą przychodów, klientów czy nawet utratą rynku.

 

Rozmiar szkody ustala się wg kosztów przywrócenia maszyny do stanu, w jakim znajdowała się przed wypadkiem, przy czym koszty naprawy nie mogą przekroczyć wartości rzeczywistej maszyny.

 

Zobacz także ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych.